huisregels

 1.  Door gebruik te maken van huidige website verklaart u zich akkoord met de hiernavolgende  voorwaarden en bepalingen, en verbindt u zich ertoe deze na te leven.
 2. Huidige website wordt gebouwd en uitgebaat door vrijwilligers van de vereniging Transitie Vaartland, verder de uitbaters genoemd. Hosting wordt verzorgd door CORELAS BVBA, verder de provider genoemd, – Mechelsesteenweg 287, 2830 Blaasveld, Belgie (BTW BE 0818.426.711).
 3. Toegang
  De uitbaters en de provider garanderen geen enkele compatibiliteit en kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien u, om welke reden dan ook, huidige website of een deel ervan niet kunt raadplegen en/of gebruiken.
  Het is strikt verboden, met welke technische middelen dan ook, de goede werking van huidige website in het gedrang te brengen.
 4. Aansprakelijkheid
  De uitbaters en de provider kunnen niet aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige site. Noch kunnen de uitbaters of provider aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op huidige site.
 5. Intellectuele Eigendomsrechten
  Tekst en afbeeldingen op huidige website zijn beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding / Gelijk Delen, meer info hier, tenzij anders aangegeven. Stukken tekst en afbeeldingen voor dewelke deze licentie niet van toepassing is krijgen hiervoor een specifieke vermelding.
 6. Links
  Huidige website bevat o.m. links naar andere websites. Deze sites staan niet onder controle van de uitbaters of de provider. De uitbaters en provider van huidige site kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien.
 7. Privacy
  We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Meer informatie over ons privacy beleid vindt u in onze privacyverklaring.
  Huidige website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om uw online gebruiksgemak te verbeteren en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren.
  Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw webbrowser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden in de handleiding van uw webbrowser.
  Bij een bezoek aan onze website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.
 8. Interactieve onderdelen horende bij deze website kunnen niet continu gemonitord worden door de uitbaters of de provider. Daarom kunnen de uitbaters en de provider niet aansprakelijk gesteld worden voor berichten of informatie geplaatst door andere bezoekers, de uitbaters en provider dragen geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, (on)volledigheid of wettelijke toelaatbaarheid van berichten of informatie geplaatst door deze bezoekers. Indien u zich niet kan vinden in de inhoud van een bepaald bericht dan dient u dit schriftelijk te melden. De uitbaters zullen uw klacht op juistheid of wettelijke grond controleren en indien noodzakelijk actie ondernemen.
 9. Alle berichten die via  interactive onderdelen van de website geplaatst zijn en worden kunnen ten allen tijde aangepast, verplaatst of verwijderd worden door de uitbaters of de provider.
 10. Deze disclaimer kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op de website kenbaar worden gemaakt.
 11. Vragen Voor alle vragen met betrekking tot deze disclaimer kan u steeds contact opnemen met de uitbaters via  of met de provider CORELAS BVBA – Mechelsesteenweg 287, 2830 Blaasveld, Belgie