privacyverklaring

Privacyverklaring Transitie Vaartland
versie 1.0

Transitie Vaartland verwerkt persoonsgegevens van vrijwilligers en sympathisanten overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kunt u terecht bij Joachim Nuyttens (verbonden aan buurthuis Mozaiek, te Willebroek) of via transitievaartland@gmail.com.

Verwerkingsdoeleinden

Transitie Vaartland verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van vrijwilligers en sympathisanten voor volgende doeleinden:
organiseren van werkgroepen, projecten en activiteiten
verzenden van marketing en gepersonaliseerde uitnodigingen voor onze activiteiten en werkgroepen

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordering Gegevensbescherming:
(f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om samen te werken naar een meer leefbaar Willebroek en ons hiervoor te organiseren als burgerbeweging

Overmaken van persoonsgegevens aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klanten worden gedeeld met andere gegevensverwerkers binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Transitie Vaartland verbonden zijn of met enige andere partner van Transitie Vaartland.
Transitie Vaartland garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Verder zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk toegestaan is.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens worden voor onbeperkte duur bewaard voornamelijk met het doel van direct marketing.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft ten allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan te laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f).
Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere organisatie.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om:
een email te verzenden naar het volgende emailadres: transitievaartland@gmail.com

Direct marketing

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing, het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Klacht

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).